fbpx

Pravidlá spracovania osobných údajov

HCMS s.r.o. so sídlom Pezinská 1247/25, 903 01 Senec, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 113443/B, IČO: 50 465 694 je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Dodržiavame zásady spracúvania osobných údajov, s vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnými zákonmi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov a novom zákone o ochrane osobných údajov.

Oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje:

  1. Typy osobných údajov alebo osobné údaje, ktoré zhromažďujeme.
  2. Ako používame informácie, ako spracovávame a ochraňujeme zhromaždené informácie, ako dlho ich uchovávame.
  3. S kým ich zdieľame, komu ich prenášame a práva, ktoré môžu jednotlivci vykonávať v súvislosti s používaním ich osobných údajov.
  4. Informácie súvisiace s prenosom osobných údajov do iných krajín.
  5. Ako nás môžete kontaktovať o našich postupoch ochrany osobných údajov a uplatňovať vaše práva.
  6. Informácie súvisiace s aktualizáciami Pravidiel spracovania osobných údajov.
  7. Ako nás kontaktovať.

Vaše osobné údaje nám odovzdávate pri kontaktovaní prostredníctvom dotazníka, telefonicky, pri zaslaní vášho životopisu alebo pri vyplňaní sebaposudzovacích dotazníkov. Informácie o vás môžeme zhromažďovať aj na našich podujatiach, pri osobnom stretnutí v súvislosti s kariérovým poradenstvom alebo hľadaním a sprostredkovaním zamestnania.

Tieto informácie spracúvavame pri poskytovaní našich služieb. Všetky naše služby sú zamerané na kariérové poradenstvo, osobný rozvoj, poradenstvo súvisiace so sebaposudzovaním, hľadanie a sprostredkovanie zamestnania. Akékoľvek zdieľanie vašich osobných údajov s našimi zmluvnými partnermi je podmienené vaším súhlasom.

Spracúvavame aj osobné údaje, ktoré poskytnete o vašich priateľoch alebo iných osobách, ktoré majú rovnako záujem o služby našej spoločnosti. V tomto prípade vychádzame z predpokladu, že druhá osoba predtým dala povolenie/súhlas na takúto komunikáciu.

 

Aké osobné údaje spracúvavame?

Spoločnosť HCMS s.r.o. môže spracúvavať osobné údaje, ktoré sú uvedené vo vašom životopise alebo motivačnom liste (meno, priezvisko a akademický titul, fotografia, telefónne číslo a e-mailová adresa, trvalý pobyt, prípadne korešpondenčná adresa, odkaz na váš profil na sociálnych sieťach, dosiahnuté vzdelanie, štátna príslušnosť, dátum narodenia a rodné číslo, informácie o vašich pracovných skúsenostiach, vašich zručnostiach a odbornosti, úrovni ovládania cudzích jazykov a vodičskom oprávnení). V závislosti od rozsahu alebo špecifikácie vášho odborného profilu môžeme spracúvavať aj ďalšie pridružené informácie.

Pri využiti služby hľadania a sprostredkovania zamestnania spracúvavame aj informácie o vašom očakávanom finančnom ohodnotení a pracovných preferenciach a kariérnych záujmoch. Pokiaľ to nie je právnymi predpismi dovolené alebo prikázané, združujeme aj informácie o nespôsobilosti a zdravotnom stave; a výsledky testov na požívanie drog, informácie o trestnej bezúhonnosti a iné previerky spoľahlivosti.

Pri využití sebaposudzovacích osobnostných služieb spracúvavame váš výsledkový kompetenčný, rozvojový alebo kariérový profil.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme mohli vykonať služby spojené s kariérovým poradenstvom, najmä úpravou vášho životopisu, analýzou silných stránok a prípravou na pohovor. Súčasťou objednania konzultačných služieb môže byť aj zaslanie životopisu ako predmetu konzultácie. Ak sa rozhodnete konzultovať aj svoj účet na pracovných sociálnych sieťach, môžeme spracúvať nielen odkaz na váš účet, ale taktiež údaje na vašom účte, avšak iba v spojení s predmetnou konzultáciou.

Vaše osobné údaje ďalej zhromažďujeme za účelom spracovania platieb, vytvorenia platnej objednávky, uzavretia zmluvy o sprostredkovaní zamestnania, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb, riadenia vzťahov s obchodnými partnermi a upozornení týkajúcich sa dostupných pracovných pozícií a iných oznámení v súlade s Oznámením o Cookie.

Pri službe hľadania a sprostredkovania zamestnania vyhodnocujeme vaše kvalifikácie, pracovné skúsenosti a preferencie a analyzujeme, či spĺnajú požiadavky ponúkaných pracovných pozícií a opačne. Tento proces hodnotenia a analýzy je možné kategorizovať ako profilovanie podľa článku 4, odseku 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tým, že prijmete tieto Zásady ochrany súkromia, súhlasíte s profilovaním svojich osobných údajov na tento účel.

Osobné údaje získavame výlučne od vás prostredníctvom odoslania kontaktného formuláru a zaslania životopisu alebo odkazu na sociálne siete. Osobné údaje spracúvame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel, na aký údaje spracúvame. Ak neodvoláte súhlas, ktorý ste udelili pri objednávaní služby, vaše osobné údaje budeme spracúvať počas 5 rokov od okamihu poskytnutia služby.

Vaše osobné údaje neprenášame do iných krajín.

Vaše osobné údaje spracúvavame za účelom poskytnutia kariérového poradenstva. V prípade, že máte záujem aj o službu hľadania a sprostredkovania zamestnania, vaše údaje prenášame aj potenciálnym zamestnávateľom. Toto spracovanie bude prebiehať iba na základe vášho výslovného súhlasu. V takom prípade sú spoločnosti HCMS s.r.o. a potenciálny zamestnávateľ nezávislými prevádzkovateľmi vašich osobných údajov.

Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch a zároveň právo na prístup k nim. Ďalej máte právo po nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo zmazali alebo obmedzili ich spracúvanie. Zároveň môžete vznášať námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požadovať prenositeľnosť týchto údajov. Ďalej máte právo adresovať svoj nárok, sťažnosť či iný dopyt priamo na zodpovednú osobu na Úrade na ochranu osobných údajov so sídlom na Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefón: + 421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše osobné údaje môžeme použiť zároveň na účely remarketingu a cielenej reklamy na našich internetových stránkach a zároveň stránkach tretích strán a sociálnych sieťach (napr. Facebook či LinkedIn).

Po vašom predchádzajúcom súhlase môžeme vaše osobné údaje využiť aj na komunikáciu o voľných pracovných miestach, ktoré vyhovujú vašej kvalifikácií a požiadavkám, a to telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo SMS správ. Máte právo kedykoľvek ukončiť komunikáciu. Môžete tak urobiť prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu info@careeritup.sk.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážalo zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov a právnych predpisov. Ohľadom významných zmien Vás upozorníme uverejnením výrazného oznámenia na našich internetových stránkach, v ktorom bude uvedený údaj o dátume poslednej aktualizácie.

Dátum účinnosti: 25/05/2018